Vage na trakama - tračne vage

za pojedinačna merenja proizvoda na traci ili kontinualno merenje protekle količine materijala

Proizvod koji se transportuje trakom ili drugim transporterom je najefikasnije izmeriti u samom transportu. Ukoliko je proizvod komadni, merenje se obavlja pojedinačnim merenjem svakog proizvoda na traci. Ukoliko proizvod nije komadni (praškasti, sitnozrnasti,...) merenje se obavlja kontinualnim merenjem protoka materijala.

pojedinačna merenja

kontinualna merenja

merenje može biti bez zaustavljanja proizvoda (merenje u pokretu) ili sa zaustavljanjem

merenje se obavlja instalacijom vage na jednom ili više valjaka transporta

Pojedinačno merenje znači merenje svakog komada materijala na traci. Postojeća transportna traka se mora razdvojiti u 3 celine: dolazni (akumulatorski) deo, deo vage, odlazni deo. Proizvod na traci se može meriti bez zaustavljanja na vagi (merenje u pokretu) ili sa zaustavljanjem. Koji će princip biti odabran zavisi od dimenzija merenog materijala i potrebne tačnosti merenja. Veća tačnost merenja se postiže pri zaustavljanju merenog proizvoda, ali je time produktivnost umanjena. Ako se proizvod zaustavlja na vagi, brzine traka moraju biti uskladjene i obezbedjena arbitraža u akumulatorskom delu trake.

Kontinualno se mere rasuti materijali na transportnoj traci. Merenje se vrši uzastopnim merenjem brzine trake i materijala na delu trake koji se nalazi ispod mernog valjka. Instalacija ovakve vage ne zahteva prekidanje trake - jedan segment vodećih valjaka se postavlja na merni pretvarač i time obezbedjuje merenje. U ovakvim merenjima se ima uvid u totalno proteklu količinu materijala preko vage, ili protoku u jedinici vremena (npr. tona na sat) pojedinačna merenja ne postoje.

Elektronski pokazni uredjaj vage eScalia u ovakvim sistemima obezbedjuje potpuno autonoman rad, uključujući merenje i kontrolu transporta: detekcija komada korišćenjem senzora (svetlosnih, kapacitivnih, induktivnih,...), upravljanje trakama (sa zaustavljanjem ili bez zaustavljanja). U slučaju merenja komadnih materijala može se štampati etiketa izmerenog proizvoda. Zavisno od ugradjenog štampača lepljenje etikete na proizvod može biti ručno ili automatski. Pored same informacije o merenju, eScalia omogućava uvid u kompletne statističke podatke o radu (totalizator, serijski brojevi, rok upotrebe, učinak po smenama, lotu,...). Svi podaci se pamte u internoj bazi podataka eScalie, a ukoliko je eScalia priključena na TCP/IP mrežu, podaci mogu biti dostupni svim akterima računarske mreže.

Dodatna mogućnost pri pojedinačnim merenjima na transportnoj traci je klasifikacija proizvoda na osnovu izmerene mase. eScalia omogućava klasifikaciju dobar/loš proizvod na osnovu merene mase. Moguće je definisati 4 kategorije mase merenog proizvoda. Klaser merenih proizvoda se instalira na odlaznoj transportnoj traci, iza segmenta vage, a kompletne upravljačke signale obezbedjuje eScalia.

 

Vrh strane Konsultujte se oko merenja na trakama