Vage za doziranje

za odmeravanje sirovina vagom i dobijanje smese, vodjenje mešanja i skladištenje ili izdavanje

Klasa automatskih vaga, koje po unapred zadatom programu, upravljaju dotokom više sirovina u koš vage, nakon ispunjenja svih sirovina prazne vagu, upravljaju procesom pražnjenja i mešanja i transportuju izmešanu smesu do skladišta.

Potpuno programabilna klasa vaga pri čemu se upravljački program smešta kao receptura. Ceo sistem se programira za rad pre početka odmeravanja, sistem se startuje u automatskom radu i na dalje rad preuzima upravljački sistem, bez učešća operatera. Zahvaljujući multitasking orgranizaciji upravljanja moguća je i korekcija parametara recepture u toku rada.

Program za rad (receptura) se sastoji od dve nezavisne celine: programa punjenja i programa mešanja. Program punjenja obuhvata definiciju sirovina za punjenje (sa automatskom lokalizacijom ćelije silosa u kojoj je sirovina - sirove mogu menjati ćeliju ili se nalaziti u više ćelija): zadatu masu punjenja, dozvoljene tolerancije punjenja, minimalan dotok, grubo/fino punjenje, vremensku sinhronizaciju,... Program mešanja obuhvata vreme mešanja, vremenske i količinske parametre ručnih aditiva, kriterijum završenog mešanja (vreme, opterećenje,...), upravljanje odvodnim transportom do skladišta i parametre pražnjenja mešalice.

Standardna funkcionalnost ovih vaga je obračunavanja presipa materijala: ukoliko je u trenutnom odmeravanju odstupljeno od zadate vrednosti sistem automatski koriguje tačke isključenja dotoka u cilju punjenja tačno zadate vrednosti i eliminacije uticaja spoljnih poremećaja. Obračun presipa se vrši za svaku sirovinu nezavisno ili svaki nezavisni transportni put i pamti u bazi podataka i pri isključenju sistema.

Elektronski pokazni uredjaj eScalia, koji se koristi u ovim vagama može u svojoj memoriji skladištiti vrlo veliki broj receptura (2GB veličina baze podataka). Izbor recepture za rad je vrlo lak, a moguća je i organizacija proizvodnje u obliku naloga za rad. Zavisno og korišćene lozinke za rad, operater ima različite mogućnosti sa recepturom (korekcija, zadavanje,...). Brojni relejni izlazi i optoizolovani ulazi uredjaja omogućavaju vrlo visok stepen automatizacije, sa direktnim pogonom brojnih izvršnih organa sistema. Jedna eScalia može kontrolisati 4 priključena koša elektronskih vaga i mešalicu i kontrolisati do 32 ćelije silosa sirovina. Ova mogućnost obezbedjuje laku implementaciju u jednostavnijim aplikacijama za doziranje (betonare, fabrike stočne hrane, separacije,...).

Vodjenje procesa doziranja je moguće i jednostavnijim pokaznim uredjajima automatskih vaga (EV908 verzija Ev908D1) i standardnim računarom. U tom slučaju na računaru mora biti instaliran program za doziranje DozVag koji omogućava upravljanje i vodjenje doziranja 5 elektronskih vaga uz dodatak jednog PLC-a koji se koristi za dodatna merenja i upravljanja (merenje vlage, doziranje vode, vodjenje mešanja,...)

 

Vrh strane Obratite se za sve nedoumice oko dozirnih vaga