Vage za punjenje

automatski odmeravaju proizvod i ubacuju ga u pakovanje

Kategorija automatskih vaga, koje po unapred zadatom algoritmu dopremaju mereni proizvod do vage, uključuju i isključuju dotok materijala, mere proizvod i opciono ga postavljaju u pakovanje.

Neto punilica

Bruto punilica

Neto punilica u isto vreme puni pakovanje i preprema materijal za sledeće pakovanje - produktivnost je bolja

Bruto punilica je jednostavnije konstrukcije, materijal se meri zajedno sa pakovanjem. Ambalaža mora imati tačnu masu.

Vaga za punjenje je identične strukture kao vaga za doziranje, jedino što se upravlja dotokom jedne komponente. Može biti realizovana u vidu bruto ili neto punilice. Kod neto punilice postoji merni koš u kom se odmerava materijal. Odmereni materijal se nakon odmeravanja prosledjuje sistemu za ubacivanje materijala u pakovanja koji nezavisno funkcioniše tako da je moguće odmeravati materijal za naredno pakovanje dok se trenutno pakovanje puni. Kod bruto punilice cela ambalaža i sistem za ubacivanje materijala u pakovanje je deo vage. Bruto punilice su jednostavnije konstrukcije, ali je tačnost odmeravanja funkcionalno zavisna od mase ambalaže.

Korišćenjem pokaznog uredjaja eScalia u ovim vagama je moguće obezbediti potpuno automatizovan rad. eScalia upravlja dotokom materijala u vagu, obračunava presip (sva odstupanja od tačne vrednosti se u sledećem punjenju kompenzuju), reguliše i vodi ubacivanje odmerenog materijala u pakovanje, pamti podatke o upakovanom proizvodu... Ukoliko u sistemu postoji štampač moguće je i štampanje etikete o upakovanom proizvodu. Svi podaci su na raspolaganju ukoliko je eScalia priključena na LAN.

Sve opcije programiranja su na raspolaganju: definicija ukupno zadatog broja pakovanja, broja pakovanja na paleti sa obračunom ukupne mase palete, nezavisno zadavanje dozvoljenih tolerancija u plusu i minusu, način obračuna presipa u cilju otklanjanja poremećaja, vremensko uskladjivanje sa sistemom za pakovanje,...

Na vagama punilicama se može instalirati i jednostavniji pokazni uredjaj a da se komoditet u radu obezbedi priključkom na računar na kom je instaliran program DozVag (analitika doziranja), EtiVag (punjenje sa etiketiranjem) ili PekDoz (doziranje brašna u pekarskim kiblama).

 

Vrh strane više informacija o vagama za punjenje pakovanja