Vage za silose - protočne vage

uzastopno se pune i prazne do dostizanja ukupne zadate mase za izdavanje

Ovo su vage vrlo visokih mernih performansi. Automatski rad podrazumeva upravljanje dotokom materijala, odmeravanjem i odvodom materijala. Svaki napunjen koš vage se kumulativno sabira i uvećava do dostizanja zadate mase izdavanja.

konstrukcija sa 3 koša

upravljački uredjaj

za naviši stepen automatizacije

Potpuno upravljanje procesom odmeravanja i izdavanja. Merenje u visokoj rezoluciji garantuje zavidnu tačnost. Ekran u boji, sa pozadinskim osvetljenjem, interni industrijski računar, direktna tastatura, daljinski uvid u stanje sistema preko LAN priključka, obezbedjuje pouzdan rad i lako rukovanje sistemom

zatvoren sistem za sprečavanje prašenja

promena parametara je moguća i u toku rada

Karakteristično za ove vage je nužno veća rezolucija merenja od prikazivane da bi se eliminisala greška kumulativnog sabiranja. Kako zadata masa izdavanja može podrazumevati i mnogo punjenja i pražnjenja, greška izazvana zaokruživanjem pokazivanja je eliminisana visokom rezolucijom merenja i vrlo sofisticiranim upravljanjem dotokom i odvodom materijala. Kapacitet sistema je zavistan od veličine ugradjenih koševa (uobičajene veličine su za mse od 50kg do 1500kg) i karateristika transportnog sistema, a teoretski može ići i do 200t/h.

Protočne vage se mogu i sinhronizovati vremenski u cilju impulsne regulacije protoka materijala: zadata masa odmeravanja se puni i prazni u strogo definisanim vremenskim intervalima.

Instalacijom pokaznog uredjaja eScalia u ovim vagama, ima se potpuni uvid u statističko stanje sistema za odmeravanje: zadata masa materijala, trenutno ispunjena masa, jednovremeni uvid u stanje materijala u samom košu vage, kapacitet i produktivnost sistema u formi obračunatog protoka u jedinici vremena (kg/s, t/h,...).

Zahvaljujući multitasking organizaciji mernog instrumenta eScalia, promena podataka je moguća i u toku rada sistema, bez zaustavljanja izdavanja. Svako odmeravanje se pamti u internoj memoriji uredjaja, tako da je moguć nastavak i u slučaju nestanka napajanja ili fatalnih ispada i grešaka u sistemu.

Ove vage su najčešće korišćene u silosima gde su kapaciteti skladištenja vrlo veliki. Služe za izdavanje strogo definisane količine materijala iz ćelije silosa ili za kontrolisanu evidenciju količine materijala u ćeliji silosa. Automatizacija podrazumeva i kompletno upravljanje transportnim tokom materijala od ćelije do ćelije. Umrežavanjem više eScalia ima se uvid u kompletnu analitiku stanja silosa sa svim pratećim podacima o materijalu (izbrašnjavanje, procenat loma, primese, hektolitarska struktura,...).

Daljinski uvid u stanje sistema protočnih vaga je moguć i priključenjem računara sa instaliranim programom SiloControl.

Vrh strane za više detalja o protočnim vagama nas možete kontaktirati