Vage za merenje vagona - železničke vage

vage vrlo velikih nosivosti (do 200t) po pravilu iz više različitih mostova sa zbirnim mostom

Vage za merenje železničkih vozila na svojoj platformi moraju imati šine, preporuka sa umetcima za letnje i zimske uslove merenja.

železnička vaga

drumsko-železnička verzija

pri merenju standardizovanih vagona moguće je i merenje bez zaustavljanja na vagi prilazi vagi moraji biti dobro obezbedjeni

Merenje na zbirnom mostu nije prost zbir pokazivanja na manjoj i većoj platformi jer se tako pravi greška zaokruženja koja je veća od dozvoljene - zbirni most se mora posmatrati kao autonoman merni subjekt, a masa meriti na praktično 3 platforme. Ovakvu mogućnost merenja ima instrument eScalia.

 

Za merenje vagona različitih veličina konfiguracija vage može biti realizovana u vidu dve nezavisne platforme koje su različitih dimenzija. Merno-pokazni uredjaj vage je takav da može prihvatati i meriti signal sa svakog od postavljenih mernih mostova nezavisno (ako je vagon na mostu 1, a na mostu 2 se nalazi drugi vagon, drugi vagon na mostu 2 se ne meri). Pored merenje na svakom od postoječih mernih mostova nezavisno, moguće je i merenje ukupne mase vagona na oba mosta (solucija je pogodna pri merenju dugih vagona).

Upravljački program mernog uredjaja je takav da obezbedjuje više algoritama merenja: merenje metodom prvog i drugog merenja (tj. merenje pun - prazan), metodom upisane mase praznog vagona (nominalna masa praznog vagona je ispisana na samom vagonu) ili metodom poznate tare vagona (vagon se jednom izmeri prazan i do daljnjeg mu ta tara masa važi). Konfiguracija mernog uredjaja omogućava i odredjivanje zbirne mase kompozicije sa svim relevantnim parametrima (imaoc vagona, roba u vagonu, vlasnik robe u vagonu, polazište, odredište,...), a podaci se štampaju na priključenom štampaču u formi mernog lista pojedinačnih vagona, tovarnog lista kompozicije, različitih parametarskih izveštaja o radu i merenju,...

U cilju ispunjenja propisanih standarda na železnici, potrebno je ispravno uraditi kompletnu infrastrukturu oko same vage: vagarska kućica mora imati pregled na celu platformu vage, semafori za sprečavanje incidenata, obezbedjeni prilazi ako je vaga drumsko-železničkog tipa, dovoljno prostora za postavljanje izmerenih vagona iza polja vage,...

Merno pokazni instrument može biti priključen na računar na kom može biti instaliran program ParVag ili SofTrain čime se merni sistem oplemenjuje a rezultati merenja su na raspolaganju informacionom sistemu za svaki oblik analitike i obrade.

 

Vrh strane zatražite detaljnije informacije o železničkim vagama