Vrste vaga

su u skladu sa namenom vage, veličinom merenog tereta, produktivnošću, higijenom ....

Koju vagu ugraditi zavisi od njene namene. Konstrukcija vage može biti različita, pri čemu naročito varira oblik i veličina platforme. Platforma može biti izvedena u vidu kvadratne ploče, u vidu koša, trake,... Veličina platforme varira od malih (400x400mm) do vrlo velikih dimenzija (18x3m), zavisno od kapaciteta merenja i veličine merenog tereta. Materijal od koga je uradjena vaga mora biti u skladu sa važećim propisima da nebi zagadio mereni teret. Saglasno nameni i Vašim potrebama možemo Vam ponuditi standardne forme vaga ili isprojektovati vagu saglasno specifičnostima Vaše delatnosti i potreba. Sve vage se mogu priključiti na računar sa nekim od naših programa i tako povećati funkcionalnost cele merne opreme.

Nasi projekti

Magacinske vage

Služe za jednostavna merenja. Imaju platformu za prihvat merenog tereta i merni pokazivač. Veličina platforme je saglasna potrebama korisnika, standardne veličine su 400x400, 600x600, 800x800, 1200x1400,... Detaljnije

Nasi projekti

Vage za etiketiranje

U svom sastavu obično imaju standardnu magacinsku vagu uz dodatak štampača za štampanje etiketa. Pored štampanja etikete merenog proizvoda moguće je i štampanje totala ili administrativnih dokumenata. Detaljnije

Nasi projekti

Vage za klanice i hladnjače

Su vage za rad u rigoroznim uslovima (vlaga, temperatura,...). Mogu biti standardne konstrukcije (kao magacinske vage) ili specijalne konstrukcije (na glajzu,...). Obavezno su izradjene od nerdjajućeg materijala, sve u skladu sa HCCP standardom. Detaljnije

Nasi projekti

Vage za merenje vozila - drumske vage

su vage velikih nosivosti (15t, 30t ili 60t). Namenjene su merenju vozila, a najčešće su dimenzije 18x3m. Konstrukcija vage može biti različita, zavisno od delatnosti korisnika (ukopana, nadzemna, metalna, betonska,...). Detaljnije

Nasi projekti

Vage za merenje vagona i vozova - železničke vage

su vage vrlo velikih nosivosti (do 200t). Sastoje od više mernih platformi, saglasno dimenzijama vagona koji se mere. Uglavnom se sastoje od jedne platforme dužine 8m, druge platforme dužine 12m, a zahvaljujući mogućnosti sabiranja mostova mogu se meriti i vagoni dužine do 20m. Detaljnije

Nasi projekti

Vage za punjenje

mogu biti automatske i neautomatske. Služe za ubacivanje merenog materijala u ambalažu. Automatske vage za punjenje operaciju merenja rade automatski, dok kod neatumatskih vaga upravlja dotokom materijala a merenje obavlja operater na vagi. Po konstrukciji mogu biti različite. Detaljnije

Nasi projekti

Vage za doziranje

su automatske vage koje više različitih sirovina dopremaju u merni koš i mere. Rad dozirne vage je u skladu sa unapred programiranom recepturom. Nakon doziranja svih zadatih sirovina ove vage po pravilu upravljaju i procesom pražnjenja i mešanja smese. Detaljnije

Nasi projekti

Vage u silosima - protočne vage

su vage relativno malih nosivosti (od 50kg do 2000kg) koje su namenjene izdavanju velikih masa. Vaga ima merni koš, uzastopno ga puni i prazni do dostizanja zadate mase za izdavanje. Ovo su potpuno automatizovani sistemi koji samostalno upravljaju merenjem i transportom. Detaljnije

Nasi projekti

Vage na trakama - tračne vage

su vage koje po pravili mere materijal u pokretu. Namena ovih vaga je merenje ukupno protekle količine materijala na transportnoj traci. Različitih su konstrukcija, saglasno materijalu koji se meri. Detaljnije