DOZVAG program za doziranje

potpuna kontrola dozirnog sistema sa jednog mesta. Program je u potpunosti u skladu sa svim preporukama i standardima OIML i WELMEC za rad u elektronskim vagama

DozVag služi za povezivanje sa elektronskim dozirnim vagama i upravljanje dozirnim pogonom. Omogućava definisanje i zadavanje receptura sistema, kontrolu i upravljanje tokom sirovina i punjenjem vaga, pražnjenjem vaga, mešanjem dobijene smese proizvoda i skladištenje nakon mešanja. Program je na srpskom jeziku.

Mogućnosti programa DOZVAG su:

Potpuna analitika upamćenih podataka u formi prikaza, dijagrama i izveštaja:
  • zaštićena baza podataka u specijalnom formatu, može biti lokalnog tipa ili mrežno deljiva za mrežni rad. Pristup bazi je iz koda, pri čemu se korisnički podaci o merenju (nazivi, format, vrednosti,...) definišu pri instalaciji, saglasno potrebama korisnika
  • administrativni dokumenti na osnovu doziranja sa grupisanjem doziranja u dokumentu (otpremnica, prijemnica, protokol o betonu)
  • veza sa administrativnim programima sa mogućnostima programabilnog izvoza i uvoza podataka u svim digitalnim formatima (txt, csv, dbf, fox, SQL server, MySql, Oracle, SAP, ...)
  • mrežni rad je omogućen tako da je izvršena podela poslova. Na jednom računaru (obično kod tehnologa se podešavaju recepture, zadaju nalozi i nadzire sistem) a na računaru u pogonu se upravlja radom.
  • automatizacija stanja magacina sirovina i proizvoda
  • analitika stanja komitenta (kupca/dobavljača/ivestitora) po potpuno programabilnom kriterijumu
  • izveštaji o doziranjima u fiksnim intervalima (smenski, dnevni, mesečni,...)
  • izveštaji o doziranju po podesivom kriterijumu
  • stanje zaliha merene i otpremane robe na dan

Zaštita pristupa podacima i programu

Rad u programu je zaštićen lozinkom, identifikacionim brojem i imenom vagara. Program ima 5 stepena pristupa, od najnižeg (vagari) do administratora i servisera, svaki nivo po 8 nezavisnih operatera. Pri svakom doziranju se pamti i ime operatera koji je radio sistemom. Vremenska validnost lozinki se može ograničiti na zadati broj dana. Sistem zaštite je nezavistan od operatera u Windows operativnom sistemu. [Ostale mogućnosti]

Komunikacija sa vagama i PLC-om

Program DozVag ima mogućnost komunikacije po RS232 ili RS485 standardu sa najviše 6 elektonskih dozirnih vaga (preporuka EV908Dx varijanta) i jednim PLC-om. Komunikacija je modbus tipa i obavlja se sve vreme rada programa.

Recepture za doziranje

Rad celog sistema za doziranje se programira recepturom za rad. Receptura se sastoji od programa punjenja u programa mešanja i konfiguriše se u cilju automatskog dobijanja proizvoda. Jedan proizvod može imati neograničen broj receptura. U okviru recepture kao program punjenja se definiše redosled punjenja sirovina (ne moraju se puniti sve sirovine ćelija), zadate mase, dozvoljena odstupanja (pozitivna i negativna tolerancija), grubo i fino punjenje, parametri za vremensku sinhronizaciju. Sirovine mogu menjati lokalitet (ako se sirovina nalazi u drugoj ćeliji sistem će je pronaći i odatle dozirati). Program mešanja definiše vremenske parametre mešalice uz mogućnost konfiguracije redosleda pražnjenja vaga. U okviru programa mešanja je predvidjeno i ručno dodavanje nekih sirovina (predsmese, aditivi,...) koje se ne odmeravaju vagama. DozVag omogućava praktično neograničen broj receptura za svaki proizvod. Razlog postojanja više receptura je varijabilan kvalitet korišćenih sirovina. U cilju pojednostavljenja rada, receptura se može privremeno deaktivirati i naknadno aktivirati. [Ostale mogućnosti]

Omogućen rad korišćenjem naloga

DozVag podržava rad preko naloga. Pod nalogom se smatra definicija ukupne predvidjene smese za doziranje i smislu zadatog broja šarži po nekoj recepturi. Korišćenjem naloga se operateru pojednostavljuje rad i njegove greške svode na minimum. Kada je nalog zadat (obično je to u nadležnosti tehnologa), operater treba samo da izabere jedan od raspoloživih naloga, nakon čega se kompletan sistema postavlja u operativno stanje za proizvodnju te količine proizvoda. Mnogo dodatnih opcija je na raspolaganju operateru pre samog startovanja sistema (provera zaliha za proizvodnju, raspoloživosti skladišta ili sistema za pakovanje i sl.). [Ostale mogućnosti]

Više implementiranih šifrarnika

U bazi podataka postoji više šifrarnika koji ubrzavaju i pojednostavljuju rad. Šifrarnici se konfiguriše pri instalaciji programa ili u toku rada. Šifrarnik sirovina sadrži sve sirovine koje se mogu koristiti za doziranja, sa njihovim kompletnim opisom i parametarizacijom. Šifrarnik proizvoda čine svi proizvodi koji se mogu proizvoditi u sistemu. Svaki proizvod se može proizvoditi na više načina - tj. po više receptura. Svaka sirovina ima svoju skladišnu lokaciju: ćeliju silosa ili magacin. Operater na pult šemi programa ima direktan uvid u stanje zaliha silosa iz kojih se dozira. [Ostale mogućnosti]

Pult prikaz stanja dozirnog sistema

Na ekranu programa se vidi osnovna pult šema sistema na kojoj se on line prikazuje stanje celog sistema. Operater vidi iz koje se ćelije dozira, koja je zadata i dozirana količina, stanje svake od vaga, podatke o stanju mešalice, podatke o proizvodu koji se radi, po kom nalogu i recepturi, može videti kompletan fizičko-hemijski sastav punjene smese, ... Zavisno od nivoa pristupa, operater može korigovati radnu recepturu. U slučaju nedostatka sirovine, doziranje se privremeno može prebaciti na srodnu sirovinu. Po podešenom nalogu i recepturi, operater može inicirati ciklični (šaržni) ili pojedinačni rad. U svakom trenutku sistem se može privremeno pauzirati u cilju otklanjanja eventualnih zastoja. Svi podaci dostupni na računaru u pogonu, koji je direktno povezan sa elektronskim vagama, su dostupni i na udaljenom računaru (kod tehnologa). [Ostale mogućnosti]

Praćenje odnosa Zadato / Ispunjeno

Na ekranu programa se sve vreme vidi situacija u pogonu. Zavisno od potrebe, doziranje se može prekinuti i nalog obustaviti. Ispunjene vrednosti su dostupne u ispunjenom broju šarži i ukupnoj doziranoj masi proizvoda. Punjena i zadata masa su dostupne i za svaku od vaga ponaosob. Ukoliko DozVag radi u mrežnom okruženju, jednostavna komunikacija izmedju operatera i tehnologa je implementirana u vidu SMS komunikacije. [Ostale mogućnosti]

Fizičko-hemijska analiza smese

Jednim klikom je operaturu dostupan kompletan sirovinski sastav i analiza smese proizvoda, saglasno podešenju šifrarnika i hemijskog sastava sirovina. Za ispravno funkcionisanje ove opcije je nužna ispravna laboratorijska analiza sastojaka sirovina koje se koriste pri doziranju. [Ostale mogućnosti]

Kontrola tolerancija i obračun presipa

Ukoliko u toku doziranja dodje do prekoračenja dozvoljenih tolerancija sistema tj. odstupanje bude veće od dozvoljenih vrednosti, doziranje se privremeno prekida i operater obaveštava porukom o grešci. Ukoliko je napunjena sirovina manja od zadate vrednosti operater ima mogućnost dopune do zadate vrednosti. Za svaku od punjenih sirovina se automatski obračunava presip. Presip je naknadni dotok izazvan poremećajima u sistemu (tromost transporta, nasipna visina stuba,...). Ukoliko vaga u trenutnom doziranju odmeri više sirovine, pri sledećem doziranju se tačka isključenja pomera, tako da se uračunava i naknadni dotok nakon isključenja. Presip se može obračunavati po više algoritama i sistem već nakon 3 do 5 punjenja eliminiše sve poremaćaje i puni tačnu zadatu vrednost sirovine. [Ostale mogućnosti]

Merenje vlage sirovina ili smese i automatska korekcija recepture

Na PLC može biti priključen merač vlage doziranih sirovina ili merač vlage smese (u mešalici). Saglasno merenom procentu vlage, automatski se koriguje količina dozirane vode vagom ili PLC-om i tako reguliše vlažnost smese. Potpuno je programabilan metod i trenutak korekcija vode na osnovu merene vlage. [Ostale mogućnosti]

Log sistema

Sve greške, zastoji i važne akcije u sistemu se automatski pamte. Nastale greške su na raspolaganju za analizu po trenutku nastanka i po tipu. Log aktivnosti se automatski održava i osvežava. [Ostale mogućnosti]

Organizacija baze podataka i operacije nad podacima

Sve podatke o radu program pamti u bazi podataka u zaštićenoj formi zapisa. Upamćeni podatak se ne može obrisati iz baze, već samo stornirati, tj. isključiti iz obračuna - zapis ostaje. Baza podataka se automatski kreira i podešava nakon instalacije programa, sa poljima saglasno nameni vage i potrebama i organizaciji korisnika programa DozVag. Svi podaci baze podataka se automatski ažuriraju i uskladjuju i na dodatnom računaru u cilju zaštite od gubljenja podataka usled prenapona i smetnji u pogonu.

Pamte se podaci o utrošku sirovina i vode zalihe doziranih sirovina. Na raspolaganju je i vodjenje zaliha dobijenih proizvoda, sa osnovnom analitikom prijema i otpremanja robe. Upamćeni podaci su dostupni u formi programabilnih izveštaja (automatska selekcija podataka saglasno podešenju: u periodu, po komitentu, investutoru, robi, recepturi, ...). Mogući izveštaji su:

- utrošak sirovina - utrošak sirovina po proizvodima - stanje zaliha sirovina
- izveštaj proizvoda - izveštaj proizvodnje po šaržama - stanje zaliha proizvoda
- sastav pojedinačne šarže - realizacija naloga - stanje radnih naloga
- knjiga receptura - magacinski promet - izveštaj dogadjaja

 

Svi podaci baze podataka programa DozVag se mogu izvoziti u standardne formate, u cilju dodatne obrade. Standardna verzija programa DozVag omogućava izvoz podataka u mdb, txt, csv, dbf i foxdbf format zapisa. Na raspolaganju je i mogućnost izvoza na serverski orjentisane baze podataka: MSSQL server, Oracle, MySql, SAP,... Ukoliko korisnik ima specifične zahteve oko forme izvoza podataka, oni se mogu implementirati u DozVag.

.

Vrh strane više o mogućnostima programa DozVag

 

 

 

Oblast primene

je za gotove sve vrste dozirnih vaga:

Fabrike stočne hrane mogu koristiti DozVag sa samo jednom vagom sa ili bez PLC-a zavisno od organizacije pogona

Fabrike suvih maltera DozVag koriste sa jednom ili više vaga u cilju spravljanja maltera u strogo kontrolisanim uslovima

Betonare koriste DozVag u punoj konfiguraciji, sa vagom agregata, vagom cementa, vagom vode i vagom aditiva. Merenjem vlage i direktim doziranjem vode upravlja jednostaviji PLC, kojim se takodje upravlja iz programa DozVag. Receptura definiše karakteristike betona u mešalici i u mikseru.

Pogoni mešaona u fabrikama koje pripremaju smesu za snabdevanje proizvodne linije. DozVag omogućava potpun uvid u stanje sistema, a algoritam upravljanja se implementira saglasno konkretnim potrebama i organizaciji proizvodnje korisnika.

 

Dodatne pogodnosti

DozVag je programabilna aplikacija za rad sa dozirnim vagama. Osim operativnog sistema i programa DozVag, na računar se ništa više ne instalira. Zahvaljujući visokom stepenu automatizacije i standardnim Windows procedurama, ne zahteva obimnu obuku operatera za rad u programu, ali se od operatera očekuje poznavanje proizvodnog procesa i automatizacije pogona. Program može raditi na jednom ili više računara u mreži. Pri mrežnom radu više instanci programa DozVag dele istu bazu podataka. Preporučuje se nezavisna informaciona mreža za dozirni sistem DozVag. Ukoliko imate potrebe za dodatnim funkcionalnostima, DozVag možemo doraditi.

Konfiguracija

računara

Računar mora imati instaliran operativni sistem Windows (preporuka professional), koji je potpuno dovoljan za kompletnu funkcionalnost programa. Računar mora biti minimalno pentium4 strukture, sa štampačem, monitorom rezolucije minimalno 1440x900 tačaka. Za direktnu štampu na matričnom štampaču (pogodan zbog više kopija) poželjno je da ima i paralelni port. Serijski port računar mora imati za komunikaciju sa svakom od priključenih vaga ili dovoljan broj USB priključaka za instalaciju USB/RS232 konvertora.