ETIVAG program za etiketiranje

za štampanje etiketa na magacinskoj vagi i vodjenje poslova otpremanja i prijema robe. Program je u potpunosti u skladu sa svim preporukama i standardima OIML i WELMEC za rad u elektronskim vagama

EtiVag se instalira na računar koji je povezan sa magacinskom elektronskom vagom. Na isti računar je povezan štampač za etikete. EtiVag služi za očitavanje mase vage, konverziju u etiketu i štampanje etikete na štampaču. Pored etikete EtiVag ima mogućnost štampanja prijemnice i otpremnice merene robe. On-line pomoć za korišćenje programa na srpskom jeziku je implementiran u programu.

Mogućnosti programa su:

 • pristup zaštićen šifrom, 25 operatera
 • neprekidna komunikacija sa priključenom vagom
 • mogućnost tariranja i odbitaka ambalaže neposredno na vagi
 • šifrarnik robe
 • šifrarnik komitenata
 • povezivanje sa izdvojenim ekranom za dodatni prikaz rezultata merenja
 • podesiv izgled štampanih etiketa pri čemu svaki artikal može imati zasebnu etiketu
Potpuna analitika upamćenih podataka u formi prikaza, dijagrama i izveštaja:
 • zaštićena baza podataka u specijalnom formatu, može biti lokalnog tipa ili mrežno deljiva za mrežni rad. Pristup bazi je iz koda, pri čemu se korisnički podaci o merenju (nazivi, format, vrednosti,...) definišu pri instalaciji, saglasno potrebama korisnika
 • administrativni dokumenti na osnovu etiketiranja sa grupisanjem merenja u dokumentu (otpremnica, prijemnica)
 • veza sa administrativnim programima sa mogućnostima programabilnog izvoza i uvoza podataka u svim digitalnim formatima (txt, csv, dbf, fox, SQL server, MySql, Oracle, SAP, ...)
 • automatska konverzija mase u broj komada na vagi
 • automatski proračun cene merenog artikla na osnovu jedinične cene
 • izveštaji o merenjima u fiksnim intervalima (smenski, dnevni, mesečni,...)
 • izveštaji o merenjima po podesivom kriterijumu
 • analitika otpremanja robe komitentu po potpuno programabilnom kriterijumu

EtiVag se priključuje direktno na elektronsku vagu, uz korišćenje svih mogućnosti same elektronske vage. Ukoliko elektonska vaga ima mogućnost direktnog zadavanja podataka o komitentu i/ili robi (elektoronske vage eScalia ili VL-MI02S), EtiVag te mogućnosti koristi i u tom slučaju računar može biti udaljen od mesta merenja: EtiVag će očitavati vage i automatski formirati otpremnicu ili prijemnicu. Ukoliko je priključena vaga skormnih mogućnosti EtiVag njene nedostatke nadoknadjuje, ali računar mora biti postavljen na mernom mestu, neposredno pored vage.

EtiVag u svom radu koristi šifrarnike robe i komitenata. Šifrarnici su predefinisani, sa svim podacima relevantnim za funkcionisanje programa. Šifrarnici mogu biti uvezeni i iz administrativnih aplikacija korisnika, pri čemu se ostali podaci mogu dodati direktno u programu EtiVag. Jednom podešeni šifrarnici se na dalje koriste u radu. Zavisno od stepena pristupa operatera (tj. unesene lozinke za rad) su i mogućnosti podešavanja.

U okviru šifrarnika robe se definišu: opis robe, šifra robe, broj komada u pakovanju ili jedinična masa komada, barkod prefiks saglasno EAN i GS1 notaciji, opis robe (3 reda), sirovinski sastav robe i oblik etikete koja se štampa za proizvod i paletu. Moguća je organizacija da svaki artikal ima sopstevi oblik etikete ili da više njih deli isti oblik. ETIVAGE SE NE KORISTI ZA DIZAJNIRANJE ETIKETE, VEĆ SAMO KORISTI PODEŠENI ŠABLON.

Sva obavljena merenja i/ili etiketiranja Etivag pamti u bazi podataka. Podatak se ne može izbrisati iz baze, ali je storniranje podatka moguće (podatak ostaje zapisan, ali ne učestvuje o obračunu). Saglasno organizaciji korisnika programa podaci mogu biti izvezeni za dalju obradu u gotovo svaki digitalni format zapisa (txt,csv,dbf,...). Svi podaci programa su na raspolaganju za analizu autonomno, iz programa EtiVag. Podaci mogu biti prikazani u formi pregleda ili u formi izveštaja. Izveštaji o radu i prometu su potpuno programabilni, sa jednostavnom selekcijom podataka za prikaz, definicijom raspona datuma kada su radjeni, po komitentima, robi, smeru toka robe (ulaz ili izlaz). U izveštajima se prikazuju pojedinačni podaci, zbirni podaci i totali.

 

 

Vrh strane više o mogućnostima programa EtiVag

 

 

 

Oblast primene

je za gotove sve vrste magacinskih vaga:

Magacinske vage na pakovanju za formiranje pakovanja i/ili paleta

Magacinske vage na otpremi ili prijemu robe sa kontrolom primljene ili otpremljene količine

Otkup sekundarnih sirovina ili voća sa direktnim priljučenjem na administrativni sistem

 

Dodatne pogodnosti

EtiVag je programabilna aplikacija za rad sa statičkim vagama. Zahvaljujući visokom stepenu automatizacije i standardnim Windows procedurama, ne zahteva obimnu obuku operatera. Program može raditi na jednom ili više računara u mreži. Pri mrežnom radu više instanci programa mogu deliti istu bazu podataka ili svaka raditi nezavisno.

Ukoliko imate potrebe za dodatnim funkcionalnostima, EtiVag možemo doraditi.

Konfiguracija

računara

Računar mora imati instaliran operativni sistem Windows, verzija 95, 98, 98SE, 2000, Me, XP ili Win7, koji je potpuno dovoljan za kompletnu funkcionalnost programa. Računar mora biti minimalno pentium4 strukture, sa štampačem (ukoliko se štampaju otpremnice ili prijemnice), monitorom rezolucije minimalno 1024x768 tačaka. Dodatna oprema je štampač za štampanje etiketa, sa mogućnostima saglasno potrebi korisnika. Serijski port računar mora imati za komunikaciju sa svakom od priključenih vaga ili dovoljan broj USB priključaka za instalaciju USB/RS232 konvertora.

 

Dokumenti programa

EtiVag uputstvo.pdf

Primer izgleda etikete.pdf

Komponente etikete.pdf

Povezivanje vage, računara i štampača.pdf