PARVAG program za neautomatsku vagu

potpuna kontrola vage, merenje, akvizicija, štampanje vagarskog lista, analitika izveštaja i grafikona. Program je u potpunosti u skladu sa svim preporukama i standardima OIML i WELMEC za rad u elektronskim vagama

ParVag služi za povezivanje sa elektronskom vagom, upis pratećih podataka o merenju, automatsko očitavanje vage i pamćenje merenja. Program je na srpskom jeziku sa implementiranim mehanizmom on-line pomoći.

Mogućnosti programa su:

Potpuna analitika upamćenih podataka u formi prikaza, dijagrama i izveštaja:
 • zaštićena baza podataka u specijalnom formatu, može biti lokalnog tipa ili mrežno deljiva za mrežni rad. Pristup bazi je iz koda, pri čemu se korisnički podaci o merenju (nazivi, format, vrednosti,...) definišu pri instalaciji, saglasno potrebama korisnika
 • automatsko pamćenje dijagrama opterećenja vage
 • administrativni dokumenti na osnovu merenja sa grupisanjem merenja u dokumentu (otpremnica, prijemnica, izdatnica, prihvatnica, otkupni list, gotovinski račun, faktura)
 • veza sa administrativnim programima sa mogućnostima programabilnog izvoza i uvoza podataka u svim digitalnim formatima (txt, csv, dbf, fox, SQL server, MySql, Oracle, SAP, ...)
 • analitika stanja komitenta (kupca/dobavljača) po potpuno programabilnom kriterijumu
 • automatska konverzija mase u druge merne veličine (zapremina, komadi, svodjenje na JUS,...)
 • automatizacija stanja magacina rinfuz robe
 • analitika merenja u formi dijagrama (poredjenje toka robe, prometa sa komitentom,...)
 • izveštaji o merenjima u fiksnim intervalima (smenski, dnevni, mesečni,...)
 • izveštaji o merenjima po podesivom kriterijumu
 • finansijski bilans prometa
 • stanje zaliha merene i otpremane robe na dan

Zaštita pristupa podacima i programu

Rad u programu je zaštićen lozinkom, identifikacionim brojem i imenom vagara. Program ima 4 stepena pristupa, od najnižeg (vagari) do administratora, svaki nivo po 8 nezavisnih operatera. Pri svakom merenju se pamti i ime vagara koji je merio. Vremenska validnost lozinki se može ograničiti na zadati broj dana. Sistem zaštite je nezavistan od operatera u Windows operativnom sistemu. [Ostale mogućnosti]

Elektronske vage se direktno priključuju i očitavaju

Na jedan ParVag se može povezati do 5 (opciono do 8) nezavisnih elektronskih vaga. Komunikacija sa priključenim vagama je neprekidna tako da operater ne mora biti pored instrumenta - sve što se prikazuje na instrumentu prikazuje se i na ekranu programa. ParVag podržava komunikaciju sa sledećim mernim instrumentima:

eScalia SOF06 EV908LED EV908LCD
EV902 EV908LSP VL-MI02 VL-MI02S
Gassner DMA02 XK3190-A12 WeightTronix E1010 Bilanciai EV2003
CAS BI100R Esit PWI HBM 2110 HBM 2108
Metrix MX100 Metrix MX100R Birotehna KW Leon ing. LD5204
Radwag PUEC31 Schenk Disomat BM150 TufCo DIVA11

Komunikacija je po standardu RS232, a u slučaju većih rastojanja (do 800m) koristi se konvertor RS232 u RS485. Ukoliko imate vagu čiju komunikaciju ParVag ne podržava, njeno dodavanje je lako i nezavisno od ostalih funkcionalnosti programa. [Ostale mogućnosti]

Algoritmi (mogući načini) merenja

ParVag podržava više algoritama merenja:

 • Prvo / Drugo merenje ili merenje pun / prazan. Ovo je opcija namenjena prvenstveno za merenje vozila koja donose ili odnose rinfus robu
 • Merenje sa poznatom tarom. Vozilo (ambalaža, pakovanje,...) se izmeri jednom i ta mu masa važi definisano vreme
 • Merenje sa upisanom tarom - operater može direktno upisati tara masu
 • Obično merenje je direktna akvizicija Tara, Neto i Bruto masa iz instrumenta (koji imaju te mogućnosti)
 • Ručni upis merenja, gde operater može upisati sve mase tereta
 • Automatsko merenje, koje omogućava sprezanje programa ParVag sa RFID, barkod čitačima ili čitačima ličnih karti i automatski uzorkovati merenje. Ova opcija merenja omogućava merenje bez prisustva operatera, a konfiguracijom programa su podešeni svi detalji automatizacije

Podešenjem programa se definiše koje su opcije merenja operaterima dozvoljene. [Ostale mogućnosti]

Omogućen rad korišćenjem naloga

ParVag podržava rad preko naloga. Pod nalogom se smatra definicija ukupne predvidjene mase za merenje. Svaki put, kada ta roba bude merena za tog komitenta, nalog će se umanjiti za merenu vrednost. Kada sva naložena roba bude izdata, operater se obaveštava porukom o ispunjenju naloga. Nalog može obuhvatati i više od jednog merenja, a može biti zadat i iz druge instance programa ParVag, iz mreže. Korišćenjem naloga se vagaru pojednostavljuje rad i njegove greške svode na minimum. [Ostale mogućnosti]

Više implementiranih šifrarnika

U bazi podataka postoji više šifrarnika koji ubrzavaju i pojednostavljuju rad. Šifrarnike mogu definisati operateri ili se oni automatski popunjavati prilikom merenja - ta se opcija podešava instalacijom. Šifrarnik identifikatora je praktično ključ za selekciju ostalih podataka i šifrarnika. Nakon izbora identifikatora, kompletna konfiguracija mernog lista se automatski postavlja. Šifrarnik robe u potpunosti definiše sve podatke o merenoj robi na vagi: šifra robe, opis, cenovnik, parametri konverzionog proračuna,... Šifrarnik komitenata sadrži sve potrebne podatke o komitentu, od njegove šifre, preko naziva, adrese,..., do elektronske adrese, rabatskih stopa, šifra opštine i administrativnih podataka (PIB, Matični broj,...). Konfiguracijom komitenta se definišu i njegove mogućnosti u prometu robe i ograničenja. Ukoliko merena roba poseduje ambalažu, ona se može automatski izuzeti iz merenja na osnovu podešenja u šifrarniku ambalaže. Takodje se vodi evidencija o preuzetoj i vraćenoj ambalaži proizvoda. Ukoliko je podešenjem predvidjena i mogućnost merenja sa poznatim tarama, sve poznate tare su na raspolaganju za vremensku analizu, korekciju i kontrolu. [Ostale mogućnosti]

Automatizacija unosa podataka o merenju

Ukoliko su šifrarnici programa konfigurisani, proces merenja se značajno ubrzava korišćenjem identifikacionih kartica. Zavisno od instaliranog čitača (RFID, barkod, lična karta,...) su i mogućnosti programa. Ukoliko nema instaliranih čitača, proces automatizacije podataka može raditi operater, izborom identifikatora za merenje. U toku upisa parametara merenja operateru se predlažu prethodno kucani podaci, ima mogućnost pretrage po šifrarnicima ili prethodno merenim vrednostima. Program podržava srpska slova. [Ostale mogućnosti]

Automatizacija merenja

Ukoliko se koriste čitači kartica, proces unosa podataka o merenju je automatizovan. Nakon upisa podataka o merenju, program ParVag ima mogućnost dalje automatizacije merenja i automatskog očitavanja pokazivanja vage. Nakon merenja, ParVag preko priključenog kontrolera (eScalia MINI) može upravljati rampama (ulazna/izlazna), semaforom (zeleno/crveno),... Iniciranje merenja može podrazumevati i operaciju punjenja proizvoda (to je izvodivo i na drumskoj vagi) do zadate mase, uključenje i isključenje dotoka materijala i merenje napunjene vrednosti. [Ostale mogućnosti]

Prikaz merenja na izdvojenom ekranu

Ukoliko pokazni uredjaj nema mogućnost prikaza rezultata merenja na dodatnom ekranu, to je izvodivo programom ParVag. Izdvojeni ekran se pogoni preko serijskog porta, a njegovo pokazivanje je identično pokazivanju vage. Služi za dodatni prikaz rezulatata merenja komitentu i prikaz informacionih poruka ili arbitraži u toku merenja. [Ostale mogućnosti]

Automatska konverzija mase u druge veličine

Saglasno podešenju programa ParVag, merena masa vage se može konvertovati u druge fizičke veličine. Korisnicima je na raspolaganju konverzija u zapreminu (poželjno je i automatsko merenje temperature), svodjenje na JUS standard (potrebna je dodatna laboratorijska oprema), proračun broja komada izmerenog proizvoda,... Na svim štampanim dokumentima se prikazuje i merena masa i obračunata veličina. [Ostale mogućnosti]

Organizacija baze podataka i operacije nad podacima

Sve podatke o merenju program pamti u bazi podataka u zaštićenoj formi zapisa. Upamćeni podatak se ne može obrisati iz baze, već samo stornirati, tj. isključiti iz obračuna - zapis ostaje. Jednu bazu može deliti više instanci programa, koje mogu raditi na umreženim računarima. Zavisno od organizacije korisnika, moguća je i deoba poslova u okviru ParVag mreže: na jednom računaru se zadaju nalozi, na drugom se meri, na trećem se administrtira (otprema/prima roba, vodi magacin), na trećem se analiziraju podaci,... Baza podataka se automatski kreira i podešava nakon instalacije programa, sa poljima saglasno nameni vage i potrebama i organizaciji korisnika programa ParVag. Baza podataka ima 12 funkcionalnih porgramabilnih polja koja se uskladjuju i u potpunosti konfigurišu direktno iz programa ParVag.

Osnovni dokument programa ParVag je merenje, tj. protokol o merenju (vagarski list, merni tiket,...). Nalog je poželjan, ali ne i neophodan za merenje. U slučaju drumske vage, Prvo merenje ima snagu naloga za utovar/istovar. Na osnovu podataka iz protokola o merenju se mogu nadovezati ostali administrativni dokumenti korisnika, a koji se svrstavaju u grupu "dokumenti prometa": Otpremnice / Prijemnice, Izdatnice / Prihvatnice, Kupovni listovi / Gotovinski računi. U svaki dokument prometa je omogućeno programabilno grupisanje i uvštavanje obavljenih merenja, po potpuno programabilnom kriterijumu. Dokumenti prometa se mogu grupisati u Fakturu, koja je završni dokument programa ParVag.

Svi podaci baze podataka programa ParVag se mogu izvoziti u standardne formate, u cilju dodatne obrade. Na raspolaganju su svi formati zapisa uz veliku programabilnost izvoza u smislu organizacije polja, redosleda, naziva,.... Standardna verzija programa ParVag omogućava izvoz podataka u mdb, txt, csv, dbf i foxdbf format zapisa. Na raspolaganju je i mogućnost izvoza na serverski orjentisane baze podataka: MSSQL server, Oracle, MySql, SAP,... Ukoliko korisnik ima specifične zahteve oko forme izvoza podataka, oni se mogu implementirati u ParVag.

Svaki promet robe preko vage se zavodi u bazi podataka programa. Na osnovu upamćenih vrednosti moguća je analitika stanja magacina merenih proizvoda, na osnovu detekcije merenja: ulazno ili izlazno. Analitika omogućava i jednostavan uvid u poslovanje sa komitentom, po potpuno programabilnim kriterijumima.

Pregled upamćenih podataka je moguć i u mrežnoj organizaciji, a upamćeni podaci programa ParVag su dostupni za analizu direktno na ekranu programa (u tabelaroj formi ili u obliku dijagrama) ili u vidu štampanih Izveštaja o radu. Selekcija podataka za izveštaje je potpuno programabilna (od datuma do datuma, za selektovane komitente, selektovanu robu, ...). Selekcija podataka za izveštaj ne zahteva poznavanje programiranja baza podataka - jednostavnim grafičkim interfejsom se konfiguriše kompletna selekcija i formiranje uslova izdvajanja podataka.

Štampani dokumenti programa su potpuno podesivi u programu ParVag. Podešava se kompletan dizajn dokumenta u smislu rasporeda podataka, veličine i oblika slova, grafičkog logotipa korisnika itd. Jednom upamćena forma se na dalje koristi u radu.

Vrh strane više o mogućnostima programa ParVag

 

 

 

Oblast primene

je za gotove sve vrste neautomatskih vaga:

Drumske vage od jednostavnih (samo vaga, štampač, računar) do najsloženijih (vaga, štampač, računar, RFID kartice, izdvojeni ekran, rampe, semafori, kamere, kontrola dotoka materijala u vozilo,...)

Železničke vage sa mogućnostima dokumenata o svakom merenom vagonu i dokumenata o celoj kompoziciji

Otkup sekundarnih sirovina sa priljučenjem na 3 vage: 60t, 3t i 300kg. Potpuna automatizacija otkupa, od merenja do otkupnih listova i OPJ obrazaca

Otkup voća u hladnjačama sa potpunom automatizacijom podataka, obračunom i evidencijom holandeza, od merenja i prijemna, preko otkupnih listova, do otpreme nakon hladjenja

Otkup žitarica u silosima i skladištima sa svodjenjen na JUS standard (hektolitri, vlaga, primese, dodatni odbici), generisanjem otkupnih listova, avidencijom poljoprivrednika i ćelije skladištenja

Otpremanje frakcija iz separacija sa mogućnostima proračuna kubikaže, predefinisanja vozila, automatizaciju stanja gradilišta, investitora i komitenat

U asfaltnim bazama i betonarama pri verifikaciji doziranih i otpremljnih količina.

Za otpremanje gasovitih proizvoda, sa proračunom zapremnine i vodjenjem evidencije i kontrole pražnjenosti

Za otpremanje tečnih goriva sa implementiranim automatskim termometrima i proračunom zapremine merenih goriva

Magacinske vage u pogonu za analitiku toka proizvoda u pogonu, štampanjem etiketa i prateće dokumentacije u cilju verifikacije kvaliteta proizvodnje

Dodatne pogodnosti

ParVag je programabilna aplikacija za rad sa statičkim vagama. Zahvaljujući visokom stepenu automatizacije i standardnim Windows procedurama, ne zahteva obimnu obuku operatera. Program može raditi na jednom ili više računara u mreži. Pri mrežnom radu više instanci programa ParVag mogu deliti istu bazu podataka ili svaka raditi nezavisno. Jedan program ParVag može kontrolisati do 5 nezavisnih vaga. ParVag ima implementiranu mogućnost komunikacije sa gotovo svim vagama zastupljenim na prostoru Srbije. Ukoliko imate potrebe za dodatnim funkcionalnostima, ParVag možemo doraditi.

Konfiguracija

računara

Računar mora imati instaliran operativni sistem Windows, verzija 95, 98, 98SE, 2000, Me, XP ili Win7, koji je potpuno dovoljan za kompletnu funkcionalnost programa. Računar mora biti minimalno pentium4 strukture, sa štampačem, monitorom rezolucije minimalno 1024x768 tačaka. Za direktnu štampu na matričnom štampaču (pogodan zbog više kopija) poželjno je da ima i paralelni port. Serijski port računar mora imati za komunikaciju sa svakom od priključenih vaga ili dovoljan broj USB priključaka za instalaciju USB/RS232 konvertora.

 

Brošure programa

ParVag features.pdf

ParVag otkup sekundarnih sirovina.pdf