eScalia merni instrument

merni instrument za primenu u svim vrstama neautomatskih i automatskih vaga. Instrument vrhunske kategorije koji obezbedjuje vrlo komforno merenje. Elektronska vaga sa instrumentom eScalia je programabilna merna periferija

eScalia je merni instrument najnovije generacije. Ima vrlo visoke performanse merenja, upravljanja i komunikacije. Instrument je modularno projektovan, tako da je moguća svaka korekcija funkcionalnosti upravljačkih i komunikacionih funkcija, dok je merni modul atestiran od strane Direkcije za mere i dragocene metale Srbije i nepromenljiv. Osnovu rada čini interni industrijski računar koji radi u Windows operativnom sistemu. AD konvertor je vrlo visokih performansi. Postoji više varijanti izvedbi uredjaja eScalia, čime se pojednostavljuje ugradnja i postavljanje. Elektronska vaga za instrumentom eScalia ima u sebi sve na jednom mestu što je vagarskom sistemu potrebno za rad. Varijante uredjaja eScalia su:

eScalia A

eScalia B

eScalia Terminal

eScalia Mini

neautomatske vage

IP65 stepen zaštite

automatske vage

16 ulaza i 16 izlaza, IP54 stepen zaštite

neautomatske ili automatske vage

veliki monitor, tastatura i miš za unos podataka

samostalno ili dodatak na verzije A i B za merenje na više platformi ili povećanje broja ulaza i izlaza

eScalia ima više varijanti internog programa, saglasno nameni uredjaja. Sve verzije uredjaja eScalia imaju iste merne karakteristike i rezoluciju merenja od minimalno 0.5uV/d (20000 podeoka za celu skalu mernog pretvarača, 5000 po OIML preporuci)), što je trenutno duplo bolje od standardnih mernih pretvarača, što obezbedjuje dugoročnu atraktivnost u industriji. eScalia Mini je namenjena priključivanju na samostalni računar po MODBUS RS485 standardu. Detaljne tehničke karakteristike možete pogledati klikom na:

- karakteristike eScalia instrumenta (srpski) ili karakteristike eScalia instrumenta (engleski)

Ekran u boji, osetljiv na dodir, implementirana tastatura, mogućnost priključka spoljašne tastature i miša, spoljašnjeg VGA monitora, LAN, RS232, RS485, zaštita od neovlašćenog pristupa, samo su neke od mogućnosti koje svaka eScalia ima.

Standardna funkcionalnost eScalia uredjaja je ostvarena brojnim ekranima. Ekrani za rad su:

Slide Show images
Prethodni ekran _____ Ekrani eScalia _____ Sledeci ekran

Pored korisničkih ekrana, eScalia poseduje veliki broj konfiguracionih i upravljačkih ekrana, koji su dostupno zavisno od unešene lozinke za rad, odnosno stepena pristupa operatera. Sve podatke o merenju eScalia pamti u bazi podataka. Baza podataka može biti interna (na internoj memorijskoj kartici) ili serverskog tipa (na eksternom računaru, serveru ili u drugoj eScaliji), a pošto eScalia podržava TCP/IP mrežni rad, više eScalia mogu deliti istu bazu podataka. Količina podataka u bazi podataka je ograničena na 2GB. Baza podataka ima definisane šifrarnike:

  • šifrarnik operatera (4 nivoa pristupa, neograničen broj operatera),
  • šifrarnik magacina (16 ćelija silosa i neograničen broj administrativnih magacina),
  • šifrarnik artikala sa svim podacima o sirovinama i proizvodima koji se mere. Artikal može biti i sirovina i proizvod (premiksi, predsmese,...). Šifrarniku artikala se može pristupati i barkod skenerom,
  • šifrarnik komitenata, sa tekstualnim podacima o komitentu. Šifrarniku komitenata se može pristupati preko barkod skenera
  • šifrarnik receptura, sa potpunom definicijom algoritma automatizacije u cilju dobijanja proizvoda...

eScalia ima mogućnost rada preko naloga, pri čemu se nalozi za rad mogu definisati iz računarske mreže (koja roba, za kog komitenta, koliko, prijem ili otprema,...). Svako obavljeno merenje, eScalia pamti u svojoj memoriji. Pregled podataka je moguć direktno na uredjaju. Visoki stepen pristupa ima mogućnost storniranja podataka, nakon čega podatak ne učestvuje u obračunu, ali ostaje zapisan u uredjaju. Dostupni su različiti Izveštaji o merenjima (po robi, komitentu,...), koji se mogu odštampati na priključenom štampaču. eScalia može pogoniti dva nezavisna štampača: na jednom štampati etiketu o merenju, a na drugom administativne dokumente (otpremnice, prijemnice, izveštaje,...).

Sve upamćene podatke eScalia može da izveze u standardne formate zapisa (txt, csv,...). Izvoz podataka može biti direktno na povezani mrežni računar, ili na USB flash memoriju.

U cilju dodatne automatizacije podataka, na eScaliu se može povezati i barkod skener i RFID čitač za očitavanje beskontaktnih kartica.

Poslove koje eScalia može raditi su: prijem ili izdavanje komitentima, programabilno pakovanje (automatski se pakuje dok se ne dostigne zadata vrednost robe: po broju komada, ukupnoj masi, ukupnoj ceni,...), etiketiranje robe (svaki artikal može imati sopstveni dizajn etikete) sa štampanjem zbirne etikete, total robe u više nivoa (pakovanje, kutija, paleta, vozilo,...), potpuno programabilne brojače (više artikala može deliti iste brojače), automatski proračun broja komada (po šifrarniku robe), potpuno programabilne totalizere (više artikala može deliti iste total). Izveštaji o radu se mogu štampati u proizvoljnom vremenu, po proizvoljnoj selekciji (promet robe u periodu, bilans poslovanja sa komitentom, stanje zaliha,...).

Na jednoj eScaliji se može meriti sa 10 različitih platformi, pri čemu je moguće i sabiranje podataka sa dve različite platforme. Ova mogućnost se naročito upotrebljava u železničkim vagama pri merenju vagona različitih dimenzija.

eScalia ima mnoge pogodnosti pri instalaciji i u automatskim sistemima, jer se svi procesi mogu obavljati lokalno (bez povezivanja na dodatne računare). Osnovna konfiguracija eScalie ima 16 ulaza i 16 izlaza i može upravljati dotokom 4 različite sirovine. Korišćenjem eScalia Modul, broj izlaza i ulaza se može povećati do 80. Svaki tip automatske vage ima svoju programsku verziju eScalie, dok su merni modul i merne karakteristike svuda iste. Vaga eScalia u automatskim vagama nalazi primenu u: vage za punjenje (vage punilice), vage za doziranje ( dozirne vage za 4, 12, 20,... sirovina, sa upravljanjem mikserom), protočne vage (eScalia mase više uzastopnih odmeravanja u košu sabira do dostizanja zadate vrednosti - vage u silosima) sa automatizacijom dotoka i odredišta.

eScalia je tipski ispitana i odobrena od strane Direkcije za mere i dragocene metale pod oznakom M-0-191:

Pored upotrebe u vagarskoj industriji, moćne karakteristike uredjaja eScalia joj daju prednost i pri drugačijoj nameni: kontrola i akvizicija pristupa objektima preko RFID, upravljački i kontrolni uredjaji za štampanje, snimanje dijagrama svih vrsta senzora,...

Vrh strane Poručite standardno uputstvo za korišćenje eScalie

 

 

Mogućnosti eScalie

Potpuna programabilnost funkcionisanja

Interna baza podataka sa svim podacima o merenju. Mogućnost serverske organizacije baze podataka.

Interni šifrarnik robe sa svim podacima o robi: šifra artikla, naziv artikla, bar kod, skladište, sirovina/proizvod, oblik etikete, oblik etikete totala, potpuno programabilni brojači pakovanja i totala (paleta), cena, jedinična masa, kriterijum pakovanja (po masi/po broju komada/po ceni) ...

Interni šifrarnik komitenata sa svim podacima o komitentu: šifra, naziv, adresa, bar kod

USB ili RS232 priključak za štampač. Moguć rad sa dva štampača (etikete i izveštaji / otpremnice / prijemnice)

VGA priključak za dodatni monitor

RS485 priključak za izdvojeni ekran za prikaz mase trenutnog merenja

TCP/IP priključak na LAN - informacioni sistem vidi eScaliu kao standardni računar. Remote desctop je standardna funkcija. Moguć je rad u domenskoj organizaciji mreže.

Merenje sa max 10 platformi vage

Potpuna kompatibilnost sa svim računarskim programima uz mogućnost dodatnog usaglašavanja sa potrebama korisnika.

Primena:

Magacinske vage sa etiketiranjem.

Vage za prijem i otpremnu paketa

Vage u hladnjačama i klanicama

Autonomne drumske ili železničke vage

Vage za punjenje (vozila, vreća, pakovanja,...)

Vage za doziranje sa vodjenjem mešanja

Vage za sabiranje diskontinuiranih rezultata merenja (uzastopna punjenja i pražnjenja do dostizanja zadate vrednosti ili regulacija protoka)